Lederstøtte

Lederstøtte i utfordrende situasjoner

En leder skal være forberedt på å håndtere hendelser og situasjoner og ivareta de faglige, juridiske, etiske og psykologiske aspektene for de berørte parter.

Hvordan stå rustet i den belastningen dette er, også over tid?

 

 • God ledelse i utfordrende perioder og krisesituasjoner krever evne til å takle hurtig utviklende og komplekse endringer der lederen må «holde hodet kaldt», takle stress og håndtere egne følelser . En slik situasjonsbetinget ledelse betinger nødvendig delegering av ansvar og oppgaver, noe som forutsetter trygge ledere med tillit til at medarbeiderne kan praktisere selvledelse og ta riktige beslutninger.

 

 • Det å samtidig ha både nærhet og distanse til oppgavene og utfordringene kan være en særlig utfordring for lederen. De praktiske oppgavene skal ivaretas, en skal se sine medarbeidere, gi positive tilbakemelding og samtidig ha en distanse for å få overblikk over situasjonen.

 

 • Å stå i slike situasjoner over lang tid kan bidra til stress. Akutt stress i seg selv trenger ikke å være negativt dersom en raskt finner en egnet reaksjon eller gode måter å slappe av på, men stress over lengre tid (distress), er negativ. Denne type stress oppstår ved gjentatte møter med stressfaktorer som virker belastende, og som føles uunngåelige.

 

 • Ved å oppleve riktig støtte etter situasjon, vil dette kunne bidra til økt psykologisk kapital. Undersøkelser viser til at den emosjonelle støtten har sterkest påvirkning på evnen til å bygge mestringstro, optimisme, håp og resiliens.

 

 • Ved å ivareta lederne godt i en slik periode, vil de evne å stå i utfordringer over tid, de vil være gode ledere for de ansatte og bidra til å ivareta den humane kapitalen som befinner seg i virksomheten.  Og ikke minst er det viktig å tenke langsiktighet og forebygging for å hindre sykefravær og frafall.

 

 

En kort beskrivelse av hva lederstøtte/coaching for ledere i unntakstilstander/krisesituasjoner kan bidra til:

 • At omgivelsene og hendelsene i nåværende situasjon skal fremstå som mer strukturerte, forutsigbare og forklarlige.

 

 • At leder blir bevisst på egne tilgjengelige ressurser, slik at de kan møte kravene i aktuelle situasjon. (Håndterbarhet).

 

 • Å finne mening i situasjonene slik at utfordringene oppleves å være verdt investering og engasjement.

 

 • Å oppleve større grad av mening og mindre grad av skadelig stress gjennom emosjonell støtte.

 

 • Å forebygge skadelig stress, slik at ledere mestrer å stå i jobben over tid og redusere faren for turn over og sykefravær i den kritiske perioden.

 

 • Mestre lederrollen og ta viktige/ riktige avgjørelser.

 

 

Foruten fysiske møteplasser på leders arbeidsplass eller kontorlokalene til Sund Leadership, utføres samtalene på plattformer som videomessenger, Skype, Teams.

 

Pakkepriser på forespørsel, etter kartlegging av situasjon og behov.

Utfordringer?

 

Kontakt